ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನೀತಿ

ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನೀತಿ

ರದ್ದು ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ

ಒಂದು ವೇಳೆ, ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಟಿಎಲೆಫೋನ್ಗಳು: + 44 20 3807 9690 ಇ ಮೇಲ್: info@vnz.bz... ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ.