ನಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಆವೃತ್ತಿಗಳು

ನಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಆವೃತ್ತಿಗಳು

ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಪೌರತ್ವ

ಬರ್ಗರ್ಸ್ಕಾಪ್ ಡ್ಯೂರ್ ಬೆಲ್ಜಿಂಗ್

ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ

ዜግነት በኢንቨስትመንት

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ದಾರಿ ಬಂಡವಾಳ

ಅಂಕಿಅಂಶ ներդրումների միջոցով

Investisiya ilə vətəndaşlıq

ಹೆರಿಟಾರ್ಟಾಸುನಾ ಇನ್ಬರ್ಟ್ಸಿಯೊರೆನ್ ಅರಬೆರಾ

ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ

ಬಿನಿಯೋಗ್ ದಬಾರಾ ನಗರಿಕತ್ಬ್

ಗ್ರಾಗನ್ಸ್ಟ್ವೊ ಪುತೆಂ ಉಲಗಂಜಾ

ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಪೌರತ್ವ

ಸಿಯುಟಾಡೇನಿಯಾ ಪ್ರತಿ ವಿಲೋಮ

ಪೌರತ್ವ ಪಿನಾಗಿ ಸಾ ಪಮುಹುನಾನ್

Unzika ndi ಹೂಡಿಕೆ

资国籍

投資國籍

ಸಿಟ್ಟಡಿನಾಂಜಾ ಪ್ರತಿ ಹೂಡಿಕೆ

Državljanstvo ulaganjem

Občanství prostřednictvím Investic

Statsborgerskab ved ಹೂಡಿಕೆ

Burgerschap ಬಾಗಿಲು ಹೂಡಿಕೆ

ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಪೌರತ್ವ

ಸಿವಿಟಾನೆಕೋ ಪ್ರತಿ ಹೂಡಿಕೆ

ಕೊಡಕೊಂಡ್ಸು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಜಾರ್ಗಿ

ಪಗ್ಕಮಮಮಯನ್ ಂಗ್ ಪಮುಮುಹುನನ್

ಕಂಸಲೈಸುಸ್ ಸಿಜೊಯಿಟುಕ್ಸೆನ್ ಮುಕಾನ್

ಸಿಟೊಯೆನ್ನೆಟೆ ಸಮಾನ ಹೂಡಿಕೆ

ಸಿಡಾಡೇನಿಯಾ ಹೂಡಿಕೆ

მოქალაქეობა ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು

ಸ್ಟಾಟ್ಸ್‌ಬರ್ಗರ್‌ಶಾಫ್ಟ್ ಡರ್ಚ್ ಹೂಡಿಕೆ

Ιθαγένεια με επένδυση

ಸಿತ್ವಾಯೆಂಟೆ ಪಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರ

ನಾಗರಿಕ ƙಅಸ ತಾ ಹನ್ಯಾರ ಸಕ ಹನ್ನುಂ ಜಾರಿ

ಕನಕ ​​ಮಕಾʻಐನಾನ ಇ ಹೋʻಒಪುಕಾಪುಕಾ

ಅಜರ್ಗೋಥ್ ಆನ್ ಮೂಲಕ ಬಂಡವಾಳ

ನಿವೇಶ वारा्वारा ಡಾ

ಕೆವ್ ಉವಾ ಪೇಜ್ ಕ್ಸೀಮ್ ಲಾಸ್ ನ್ತಾವ್ಮ್ ಕೆವ್ ಕಾಗ್ ಲಸ್

ಅಜ್ ಅಲ್ಲಂಪೊಲ್ಗರ್ಸಾಗ್ ಬೆಫೆಕ್ಟೆಟೆಸೆನ್ಕೆಂಟ್

Rikisborgararéttur með fjárfestingum

Ensbụ obodo ಸೈಟ್ ನಾ ಇತಿನ್ಯೆ ಅಹಂ

ಕೇವರ್ಗನೆಗಾರನ್ ಬೆರ್ಡಾಸರ್ಕನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಾಸಿ

ಸೌರನಾಚ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಇನ್ಫಿಸ್ಟಿಯೋಚ್ಟ್

ಪ್ರತಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಿಟ್ಟಡಿನಾಂಜಾ

投資による市民権

ಕೇವರ್ಗನೇಗಾರನ್ ಡೆನಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಾಸಿ

ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಪೌರತ್ವ

ಹೂಡಿಕೆ ಬೊಯಿನ್ಶಾ ಅಜಮಟ್ಟಿಕ್

សញ្ជាតិដោយការវិនិយោគ

ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 의한 시민권

ಹೆಮ್ವೆಲಾಟಿಬನ್ ಬೈ ವೆಬರ್ಹೆನಾನೆ

ಹೂಡಿಕೆ boyuncha zharandyk

ವಿವರಣೆ

Ut ab Tractatus

Pilsonība pēc iguldījumiem

ಪಿಲಿಟೈಬ್ ಪಾಗಲ್ ತನಿಖೆಗಳು

ಸ್ಟಾಟ್ಸ್‌ಬಿಯರ್‌ಗರ್ಸ್‌ಚಾಫ್ಟ್ ಡ್ಯುಯೆರ್ಚ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಶನ್

ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ Dzhavianstvo ಒಂದು ದೇಶ

ಝೋಮ್-ಪಿರೆನೆನಾ ಅಮಿನ್'ನಿ ಅಲಾಲನ್'ನಿ ಫಾಂಪಿಯಾಸಂ-ಬೋಲಾ

ಕೇವರ್ಗನೇಗಾರನ್ ದೆಂಗನ್ ಪೆಲಬುರಾನ್

ಹೂಡಿಕೆ ಮೂಲಕ ಪೌರತ್ವ

ಸಿಟ್ಟಡಿನಾಂಜಾ ಬಿ'ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಮೆಂಟ್

ತೇ ರಂಗತೀರತಂಗಾ ಇ ತೇ ಪೂತೇ ಪುಟೇಯಾ

ಗುಂತವನೂಕಿದ್ದಾರೆ ನಾಗರೀಕತ್ವ

ಖೊರೊಂಗೋ ಒರುಉಲಲ್ತಾರ್ ಇರ್ಗೆನ್ಶಿಲ್

.

ಲಗಾನಿಬಾಟ್ ಡಾ

Statsborgerscap ved ಹೂಡಿಕೆ

د ಪಾಂಕುಣಿ په واسطه ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ

ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಿಂದ ಶಾರಿಕ್ سرمایه ಗಿಜಾರಿ

Obywatelstwo według inwestycji

ಸಿಡಾಡಾನಿಯಾ ಪೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಮೆಂಟೋ

ನವೇಶ್ ದೂರಾ ಸಿಟೀಜನ್‌ಶಿಪ್

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಗಳು

ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಪೌರತ್ವ

ಸಿತಿಸೇನಿ ಇ ಅಲಾ ಐ ಇನಿವೇಸಿ

ಸೌರನಾಚ್ಡ್ ಲೆ ತಸ್ಗಢ್

ವಸಾಹತು ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಅನುದಾನ

ಬೋಹಿ ಕಾ ಲೆಟ್ಸೆಟೆ

ಉಗಾರಿ ಬಂಡವಾಳ

ಸಿಕ್ಟರ್ ذريعي شهرت

ಗೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾಗರಿಕತೆ

Občianstvo prostredníctvom investícií

Državljanstvo z naložbami

ಮುವಾದಿನಿಮಾಡ ಮಾಲಗಶಿಗ

ಸಿಯುಡಾಡಾನಿಯಾ ಪೋರ್ ವಿಲೋಮ

ಕೇವರ್ಗನೇಗಾರನ್ ಕು ಇನ್ವೆಸ್ಟಾಸಿ

ಉರೈಯಾ ಕ್ವಾ ಉವೆಕೆಜಾಜಿ

Medborgarskap ಜೀನೋಮ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು

ಶಾರ್ವಂದಿ ಅಜ್ ҷonibi sarmoyaguzori

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮೂಲಕ ಬಾಡಿಗೆದಾರಿ

ಬಂಡವಾಳ ಮೂಲಕ ಪೌರಸತ್ವ

ಯತಿರಿಮ್ ಯೋಲುಯ್ಲಾ ವಟಾಂಡಾಸ್ಲಿಕ್

ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯ

ಸರ್ಮಾಯಿ ಕಾರಿ ಕೆ ذریعہ ಜೀರಿತ್

ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಸಿಯಾ ಬೋಯಿಚಾ ಫುಕರೊಲಿಕ್

Quốc tịch theo đầu tư

ದಿನಸಿಡಿಯಾತ್ ಟ್ರವಿ ಫುಡ್ಸೋಡಿಯಾಡ್

ಬಿರ್ಜೆರ್ಷಾಪ್ಟ್ ಡರ್ಚ ಇನ್ಯೂಸ್ಟಮ್ಯಾಂಟ್

ಅರಾ ಇಲು ನಿಪಾಸ್ ಇಡೊಕೊ-ಓವೊ

ಉಬುಜ್ವೆ ನ್ಗೊಕುತ್ಶಾಲ್ವಾ ಕ್ವೆಮಾಲಿ